Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden van In de Wal Auto’s B.V.

Art. 1: Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige en precontractuele, rechtsverhoudingen tussen In de Wal en haar opdrachtgever of koper.
 2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen
 3. Afwijking van deze voorwaarden is voor In de Wal slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 4. In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigende bepaling.
 5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van In de Wal en van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
Art. 2: Totstandkoming van overeenkomsten
 1. De offertes van In de Wal zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
  Zij verliezen in ieder geval twee weken na dagtekening hun geldigheid.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra In de Wal de door opdrachtgever of koper aan In de Wal verstrekte opdracht schriftelijk bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht begint.
 3. Toezeggingen door en afspraken met daartoe niet bevoegde ondergeschikten van In de Wal binden In de Wal slechts voorzover deze toezeggingen en/of afspraken door In de Wal schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanpassingen van de overeenkomst gelden slechts voorzover schriftelijk door In de Wal bevestigd.
Art. 3: Afbeeldingen, catalogi, enz.
 1. Door In de Wal in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, getoonde modellen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent aangegeven of getoonde maten, afmetingen, capaciteit, prestaties of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. In de Wal is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Alle afbeeldingen, catalogi, onderdelenboeken, dealerschilden, reclamemateriaal, maat- en gewichtsopgaven en samenstellingen, etc., die In de Wal verstrekt blijven eigendom van In de Wal en dienen op eerste aanvraag aan In de Wal te worden geretourneerd.
Art. 4: Prijzen
 1. Alle door In de Wal in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. De door In de Wal genoemde prijs is gebaseerd op onze op dat moment geldende inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van deze prijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan verhoogd wordt is In de Wal gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. De kostenfactoren zijn onder meer: inkoopprijzen van de te leveren zaken, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin In de Wal de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen, heffingen, rechten etc., ook indien de verhoging daarvan ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was.
  Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aankondiging van de prijsverhoging door In de Wal te ontbinden, voorzover door In de Wal nog niet gepresteerd is.
Art.5: Risico-overgang
 1. Het risico gaat op opdrachtgever of koper over af bedrijfsterrein In de Wal. Alle zaken reizen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op kosten en voor risico van opdrachtgever of koper.
 2. In het geval In de Wal zorgt voor het vervoer van de zaken is zij vrij in de keuze van het vervoermiddel. Tenzij opdrachtgever of koper In de Wal tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.
 3. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van opdrachtgever of koper.
Art. 6: Leveringstermijn en levering
 1. Opdrachtgever of koper dient In de Wal volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden.
  Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig danwel onjuist waren en als gevolg daarvan door In de Wal extra kosten dienen te worden gemaakt, worden deze extra kosten aan opdrachtgever of koper in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat In de Wal zonder bijkomende werkzaamheden met de opdracht kan beginnen.
 3. Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door In de Wal met de werkzaamheden wordt gestart of dat deze binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover opdrachtgever of koper niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, danwel nog niet de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens heeft verschaft.
 4. In de Wal is na overschrijding van een termijn als bedoeld in het vorige lid alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn van tenminste veertien dagen, doch bij koop twaalf weken, wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan, met de werkzaamheden een aanvang te nemen of deze te voltooien en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
 5. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever of koper recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van In de Wal te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van In de Wal en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
 6. Indien In de Wal niet door opdrachtgever of koper in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren staan de aan opdrachtgever of koper te leveren zaken ter beschikking van opdrachtgever of koper en worden deze voor zijn rekening en risico, onverminderd het eigendomsbehoud van In de Wal, opgeslagen.
  Opdrachtgever of koper blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs voor de te verrichten werkzaamheden en de te leveren zaken te betalen en is tevens verplicht de hieruit voor In de Wal voortvloeiende kosten en schade, waaronder stallingkosten € 20,00 per dag, te vergoeden.
 7. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd, indien In de Wal niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt of niet tijdig voltooit, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.
 8. In de Wal is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij de uitvoering derden in te schakelen.
 9. In de Wal verplicht zich tegenover opdrachtgever of koper tot het leveren van onderdelen tot maximaal twee jaar na levering van de hoofdzaken. In de Wal is gerechtigd in plaats van de oorspronkelijk geleverde onderdelen vervangende onderdelen te leveren.
 10. Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude motor van hetzelfde merk, type en jaartal, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas, en nokkenas op de normale wijze te reviseren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever of koper.
 11. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden vanaf magazijn, zodat het risico voor de koper is vanaf het moment dat de zaken in In de Wals magazijn, of dat van derden welke de opslag ten behoeve van In de Wal verzorgden, hebben verlaten. Ook al worden de zaken door In de Wal zelf of door derden in opdracht van In de Wal en/of voor In de Wals kosten op een door de opdrachtgever of koper nader aan te geven plaats geleverd, dan nog is het risico voor de opdrachtgever of koper vanaf het moment dat de zaken het magazijn van In de Wal, of dat van derden welke de opslag ten behoeve van In de Wal verzorgden, hebben verlaten.
 12. vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieorder nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen het eigendom van In de Wal zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.
Art. 7: Annulering
 1. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van In de Wal.
 2. Indien opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden de vermogensschade van In de Wal aan haar te vergoeden.
Art. 8: Eigendomsvoorbehoud
 1. In de Wal behoudt zich de eigendom van de aan opdrachtgever of koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken voor, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van opdrachtgever of koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede hetgeen opdrachtgever of koper uit eerdere of latere vergelijkbare transacties verschuldigd is, geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst of vergelijkbare transacties in het verleden of later, door opdrachtgever of koper geheel zijn voldaan.', 'Opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover koper op dat moment aan al zijn in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 2. Voor schade aan of veroorzaakt door het geleverde is opdrachtgever of koper jegens Sells en/of derden aansprakelijk.
 3. In het geval opdrachtgever of koper in strijd handelt met de in lid 2 genoemde verplichtingen heeft In de Wal het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen, met dien verstande dat zaken voorkomende op niet betaalde facturen en aanwezig bij opdrachtgever of koper zowel door In de Wal als door de opdrachtgever of koper geacht worden de zaken te zijn waarop deze facturen betrekking hebben en de eigendom derhalve bij In de Wal geacht wordt te berusten. Voorzover hieraan kosten verbonden zijn, komen deze ten laste van opdrachtgever of koper.
  Opdrachtgever of koper is verplicht In de Wal daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Opdrachtgever of koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
Art. 9: Betaling
 1. In de Wal is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van geleverde zaken en/of diensten direct bij aflevering van de zaken en/of gereedkomen van de diensten geschieden in contanten, door middel van door de bank gegarandeerde betaalcheques of door middel van een door de opdrachtgever of koper getekende machtiging per orderopdracht, waarbij het bedrag binnen acht dagen na verstrekking van de orderopdracht automatisch van de rekening van de opdrachtgever of koper wordt afgeschreven, waarbij de bedoelde machtiging slechts eenmalig is en slechts geldig is voor het betreffende factuurbedrag.
  Betaling van door In de Wal aan opdrachtgever of koper in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
  Gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde orde, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig de bepalingen van artikel xxxxx
 3. Indien een betalingstermijn is overschreden zijn alle openstaande facturen, zonder ingebrekestelling, terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement of curatele.
 4. Door opdrachtgever of koper gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever of koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 5. Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is opdrachtgever of koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande bedrag.
 6. Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als (in afwijking van het gerechtelijke liquidatietarief) alle werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van opdrachtgever of koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
 7. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en worden berekend over de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
 8. Bij deelbetalingen worden, indien verschuldigd, allereerst de rente en/of incassokosten in mindering gebracht op de vordering.
  Indien er meerdere vorderingen uit hoofde van meerdere transacties zijn op opdrachtgever of koper, worden betalingen altijd in mindering gebracht op het oudste nog openstaande bedrag.
 9. In de Wal is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 10. Opdrachtgever of koper is niet gerechtigd de door hem te betalen bedragen met eventuele vorderingen op In de Wal te verrekenen of zijn betaling op te schorten.
Art. 10: Reclame
 1. Opdrachtgever of koper is verplicht het (af)geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk c.q. levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient opdrachtgever of koper binnen een termijn van twee dagen na voltooiing van het werk c.q. levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan In de Wal mededeling te doen, bij gebreke waarvan het werk en/of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.
 2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen acht dagen na voltooiing van het werk c.q. levering, schriftelijk en gemotiveerd aan In de Wal worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt te zijn aanvaard.
 3. Reclame geeft opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.
 4. In het geval In de Wal van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft In de Wal het recht om de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van opdrachtgever of koper aan In de Wal op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.
 5. Op In de Wal rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen, ook die uit andere, vergelijkbare overeenkomsten, jegens In de Wal (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
 6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 7. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
 8. In de Wal heeft het recht retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering schriftelijk is overeengekomen.
Art. 11: Vrijwaring
 • Opdrachtgever of koper vrijwaart In de Wal tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door In de Wal verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken geleden of te lijden schade.
Art. 12: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan In de Wal kan worden toegerekend.

  Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:

  • déconfitures van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van In de Wal
  • bijzonder weersomstandigheden
  • ongebruikelijk hoog ziekteverzuim bij In de Wal
  • overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.
 2. In geval van overmacht heeft In de Wal de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever of koper heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding.
  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door In de Wal langer duurt dan drie maanden, is ook opdrachtgever of koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, echter met inachtneming van artikel 12.3.
 3. Indien In de Wal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Art. 13: Aansprakelijkheid
 1. In de Wal is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of koper geleden schade, die hetzij het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, hetzij het gevolg is van een onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van In de Wal of van een van haar leidinggevende ondergeschikten.
 2. In de Wal is in geen geval aansprakelijk voor:

  • gevolgschade van opdrachtgever of koper (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d. ), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever of koper dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren
  • schade die voortvloeit uit het feit dat een toeleverancier van In de Wal tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en).
  • iedere schade die voortvloeit uit of in verband staat met door In de Wal geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde producten of diensten. In de Wal zal opdrachtgever of koper zo mogelijk de nodige inlichtingen verschaffen teneinde verhaal op deze derden te kunnen zoeken.
 3. Met inachtneming van de in deze voorwaarden omschreven uitzonderingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken welke wij in verband met uitvoering van enige overeenkomst onder ons hebben, of welke aanwezig zijn in het pand waarin wij voor opdrachtgever of koper transport of andere werkzaamheden verrichten en is opdrachtgever of koper verplicht om ons, ons personeel en door ons ingeschakelde hulppersonen, voor aanspraken van derden te vrijwaren.
 4. In het geval dat In de Wal aansprakelijk is, is de omvang van de schadevergoeding steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.
 5. In de Wal is niet aansprakelijk voor schades toegebracht aan motorvoertuigen welke in afwachting van aflevering na reparatie of anderszins op het terrein van In de Wal geparkeerd staan. Evenmin is In de Wal aansprakelijk voor mogelijke schades aan of ontvreemding van accessoires aangebracht aan, in of op ter reparatie aan In de Wal aangeboden motorvoertuigen.
 6. Proefritten gemaakt in door In de Wal daartoe ter beschikking gestelde motorvoertuigen geschieden geheel voor risico van degene aan wie dit motorvoertuig ter beschikking is gesteld. Het betreffende motorvoertuig is door In de Wal alleen WA verzekerd.
 7. De door In de Wal te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever of koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever of koper geleden schade.
Art. 14: Garantie
 1. In de Wal staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en door haar geleverde zaken, met dien verstande dat In de Wal in geval van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken tot één jaar na voltooiing van het werk c.q. levering, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren c.q. de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van In de Wal, zal vervangen of herstellen.
  In de Wal staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en door haar geleverde zaken, met dien verstande dat In de Wal in geval van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken tot één jaar na voltooiing van het werk c.q. levering, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren c.q. de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van In de Wal, zal vervangen of herstellen.
 2. In het geval dat de geleverde zaken niet door In de Wal gemonteerd zijn geldt de in lid 1 vermelde garantie op de geleverde zaken slechts indien opdrachtgever of koper de zaken zelf heeft gemonteerd en de zaken compleet bestaan uit van In de Wal betrokken onderdelen.
 3. De in lid 1 vermelde garantie heeft geen betrekking op de door In de Wal geleverde gastank, tenzij en voorzover door de fabrikant met betrekking tot deze tank garantie is verleend.
 4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of onjuist gebruik c.q. onderhoud of na door opdrachtgever of koper zelf of door derden, zonder toestemming van In de Wal, aangebrachte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.
 5. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever of koper aan al zijn verplichtingen jegens In de Wal (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
 6. Opdrachtgever of koper dient er voor zijn rekening of risico voor te zorgen dat In de Wal zonder bijkomende werkzaamheden de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.
 7. Indien In de Wal tot herstel of vervanging is overgegaan zullen op dit herstel alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.
Art. 15: Ontbinding; schadevergoeding; verval
 1. In de Wal heeft het recht de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van vermogensschade, kosten, schade en rente, indien:

  • opdrachtgever of koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • opdrachtgever of koper surséance van betaling aanvraagt;
  • een aanvraag tot faillissement tegen of door opdrachtgever of koper wordt ingediend;
  • conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van opdrachtgever of koper;
  • opdrachtgever of koper een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, danwel, indien opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, opdrachtgever of koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;
  • zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van In de Wal in gevaar brengen. Een en ander geldt zonder dat op In de Wal enige verplichting tot schadevergoeding rust.
 2. In dat geval heeft In de Wal het recht alle door haar geleverde, maar nog onbetaald gebleven, zaken te verwijderen en terug te nemen.
 3. Opdrachtgever of koper is verplicht In de Wal daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Opdrachtgever of koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
 4. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van opdrachtgever of koper. In de Wal heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat opdrachtgever of koper aan zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door opdrachtgever of koper totaal verschuldigde.
 5. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft In de Wal recht op vergoeding door opdrachtgever of koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde van In de Wal.
 6. In de Wal is alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn van tenminste veertien dagen wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
 7. Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van opdrachtgever of koper na verloop van één jaar na het ontstaan ervan.
Art. 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, is niet van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. In de Wal blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter of het geschil aan arbitrage te onderwerpen.

Enkele van onze partners: